Jugend-Literatur-Präis

Prix Laurence

Et geet nees lass

De Jugend-Literatur-Präis PRIX LAURENCE ass eng Initiative vum Jugendhaus Beetebuerg (MJC) an Zesummenaarbecht mat der Beetebuerger Gemeng. En ass geduecht, fir där jonker Literatur eng Plate-forme ze bidden, wou si sech an hirer ganzer Villsäitegkeet ausdrécke kann, fir der Integratioun an dem Dialog tëscht de Generatiounen en neien Elan ze ginn a fir der Literatur zu Lëtzebuerg an an der Grouss-Regioun eng Zukunft ze bidden.

De LiteraTour zu Beetebuerg (mat der Finale vum PRIX LAURENCE) ass e Festival, bei deem d'Auteuren an d'Literatur an all hire Facetten am Mëttelpunkt stinn an dee queesch duerch déi Lëtzebuerger Literatur mat all hire Sproochen an duerch d'Literatur(en) aus der Grouss-Regioun féiert.


Häerzlech wëllkomm beim PRIX LAURENCE 2016!

D'Jugendhaus Beetebuerg (MJC) an d'Gemeng Beetebuerg invitéieren elo ganz häerzlech all Jonker tëscht 12 a 26 Joer bei hirem 2. Jugend-Literatur-Präis PRIX LAURENCE (2 Alterskategorien: 12 bis 16 a 17 bis 26 Joer) matzemaachen.

Zéckt net, sprangt iwwert äre Schied a schéckt eis elo är Texter (Prosa, Poesie, Songs...) eran. Eng Jury iwwerliest se, déi et derwäert sinn ginn online gesat, an di beschten Auteuren kënnen hir Texter um LiteraTour 2016 (vum 9. bis de 24. Abrëll zu Beetebuerg) am "Café littéraire" virdroen an domadder un der Finale vum "Prix Laurence" a "Prix du Public" deelhuelen!
Fir all weider Froen si mir gär fir dech do.


Bienvenue pour le PRIX LAURENCE 2016!

La MJC, Maison des Jeunes et de la Coolture, en association avec la Commune de Bettembourg (Luxembourg), invite tous les Jeunes entre 12 et 26 ans à participer à la 2ème édition du Concours littéraire pour jeunes PRIX LAURENCE (2 catégories d'âge: 12 à 16 et 17 à 26 ans).

Envoyez dès maintenant vos textes (prose, poésie, chansons...) sur notre site. Les meilleurs, sélectionnés par un jury indépendant, seront mis en ligne. Et les auteurs les plus prometteurs pourront lire leurs textes en public (au "Café littéraire") durant le festival LiteraTour 2016 (du 9 au 24 avril à Bettembourg) et participer ainsi à la finale du "Prix Laurence" ainsi qu'au "Prix du Public".


N'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions supplémentaires.


Herzlich Willkommen beim PRIX LAURENCE 2016!

Das Jugendhaus Bettemburg (Luxemburg), in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bettemburg, lädt jetzt alle Jugendlichen zwischen 12 und 26 Jahren herzlich ein, bei der 2. Ausgabe ihres Jugend-Literatur-Preises PRIX LAURENCE mitzumachen (2 Alterskategorien: 12 bis 16 und 17 bis 26 Jahre).

Sende deine(n) Text(e) (Prosa, Poesie, Songs...) hier ein. Die besten werden regelmässig online gesetzt. Und die vielversprechendsten Autoren können ihre Texte während des LiteraTour-Festivals 2016 (vom 9. bis 24. April in Bettemburg) live im "Café littéraire" vortragen und somit an der Endausscheidung zum "Prix Laurence" sowie zum "Prix du Public" (Publikumspreis) teilnehmen.
Für weitere Fragen sind wir stets für Dich da.

Objectif


Le concours littéraire PRIX LAURENCE est une initiative de la MJC Bettembourg en association avec la Commune de Bettembourg. Son objectif est de fournir aux jeunes auteurs en herbe une plate-forme pour pouvoir s'exprimer en toute polyvalence afin de promouvoir l'intégration et de stimuler le dialogue entre les générations ainsi que de garantir un bel avenir à la littérature du Luxembourg et de la Grande Région.Zweck und Sinn


Der Jugend-Literatur-Preis PRIX LAURENCE ist eine Initiative des Jugendhauses Bettemburg in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bettemburg. Sein Ziel ist es, den jungen Autoren eine Plattform zu bieten, wo sie sich in ihrer ganzen Vielfältigkeit ausdrücken können, um der Integration und dem Dialog zwischen den Generationen einen neuen Anreiz zu geben sowie der Literatur in Luxemburg und in der Gross-Region eine Zukunft zu bieten

Horaire

Déi 4. Editioun vum LiteraTour zu Beetebuerg ass vum 9. bis de 24. Abrëll 2016.

20 Finalisten. A 16 Deeg Literatur pur!

Partenaires
100,7Logo SNJ Logo Ministere de la culture RTL Logo logo maison de Jeunes Bettembourg