Guy Rewenig: Den Här Müller spréngt iwwert säi Schiet a land am Guinnessbuch