Centre culturel Huncherange / KulTourhaus zu Hunchereng, 8 Rue de l’École, 3341 Hunchereng